Warning: Undefined array key "title" in /home/customer/www/baravan.nl/public_html/wp-content/plugins/hcode-addons/hcode-shortcodes/shortcode/hcode-shortcode-tab.php on line 217

Wij gaan graag een prettige samenwerking aan. Daarbij zijn transparantie en duidelijkheid belangrijke onderdelen. Daarom hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld en delen wij ze hier met jou. Zo weten we precies wat we van elkaar mogen verwachten en kunnen we ons vol passie en enthousiasme richten op jouw event.

Artikel 1
Definities

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.2 Aanbieder: Baravan Concepts, onderdeel en handelsnaam van Alles over gin., gevestigd te Loberingemaat 7L, 7942JD Meppel, onder KvK nummer 72829672.
1.3 Afnemer: de rechtspersoon, de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de aanbieder.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de aanbieder en afnemer.
1.5 Opdracht: het uitvoeren van een Baravan Concepts event op locatie.
1.6 Partijen: aanbieder en de afnemer gezamenlijk.
1.7. Hulppersonen: personen die door de aanbieder worden ingehuurd.
1.8 Locatie: de plaats waar het Baravan Concepts event plaatsvindt.
1.9 Website:
baravan.nl.
1.10 Emailadres: info@baravan.nl.

Artikel 2
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens de aanbieder met de afnemer.
2.2 Voorafgaand aan ieder aanbod, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.
2.3 Het zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging door de afnemer, waarop naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
2.4 De aanbieder is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor de overige bepalingen in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
2.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
2.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
2.8 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de aanbieder zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.
2.9 Indien zowel de aanbieder als afnemer naar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De aanbieder wijst de algemene voorwaarden van de afnemer uitdrukkelijk van de hand.
2.10 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en zijn bevestigd door de aanbieder.

Artikel 3
Geldigheidsduur offertes, overeenkomst en duur overeenkomst

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien dit niet nadrukkelijk wordt vermeld, heeft het aanbod een geldigheid van vijf (5) dagen.
3.2 Het aanbod is vrijblijvend. De aanbieder is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.3 Overeenkomsten worden door schriftelijke bevestiging van de aanbieder bindend.
3.4
De overeenkomst tussen partijen is aangegaan voor het verrichten van een bepaalde dienst, op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip en een bepaalde locatie. Wanneer partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de dienst is verricht.

Artikel 4
Annulering

4.1 De afnemer dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met de aanbieder gesloten overeenkomst direct schriftelijk aan de aanbieder mee te delen.
4.2 Kosteloze annulering kan nog uiterlijk tot zeven (7) dagen vóór de overeengekomen datum voorafgaande aan het Baravan Concepts event. Daarna bedragen de annuleringskosten 50% van het factuurbedrag (inclusief BTW).
4.3 De aanbieder heeft het recht om een Baravan Concepts event om haar motiverende redenen te annuleren, tot zeven (7) dagen vóór de overeengekomen datum van het evenement, onder terugbetaling van de aanbetaling aan de afnemer.
4.4 Annulering door de aanbieder in de periode vanaf veertien (14) dagen vóór overeengekomen datum van het evenement tot aan de datum van het evenement is uitsluitend toegestaan, wanneer er sprake is van overmacht. De afnemer zal in dit geval geen schadevergoeding van de aanbieder kunnen vorderen. Een eventuele aanbetaling zal in dit geval worden terugbetaald aan de afnemer.

Artikel 5
Uitvoering opdracht

5.1 De wettelijke leeftijd om een Baravan Concepts event te boeken is minimaal achttien (18) jaar.
5.2 De opdracht wordt nagekomen zoals partijen in de overeenkomst met elkaar hebben afgesproken.
5.3 De op- en afbouw gebeurt maximaal dertig (30) minuten uur vóór en na het Baravan Concepts event mits anders is overeengekomen. Indien sprake is van een eerdere opbouw of een latere afbouw kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
5.4 De opdracht wordt uitgevoerd op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip en een bepaalde locatie die de partijen met elkaar hebben afgesproken in de overeenkomst.
5.5 De afnemer stelt een parkeerplaats ter beschikking. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de afnemer en dienen vooraf te worden gecommuniceerd.
5.6 Door de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is de aanbieder bevoegd om hulppersonen in te huren tijdens events.

Artikel 6
Betaling en nacalculatie

6.1 Volledige betaling dient te geschieden uiterlijk zeven (7) dagen vóór de overeengekomen datum van het Baravan Concepts event of indien in de overeenkomst een specifieke betaaldatum is opgenomen, uiterlijk op de betaaldatum.
6.2 De aanbieder heeft het recht extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering, dan wel in de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst en / of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de overeenkomst zijn opgenomen, als meerwerk bij de afnemer in rekening te brengen.
6.3 Meerwerk en / of extra afname wordt na het Baravan Concepts event berekent tegen vooraf bekende tarieven en hiervan ontvangt de afnemer een duidelijke en afzonderlijke factuur waarvan de volledige betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen tenzij er schriftelijk een specifieke betaaldatum is overeengekomen, uiterlijk op de betaaldatum.
6.4 Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten te berekenen.

Artikel 7
Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 Deelname aan een Baravan Concepts event geschiedt geheel voor eigen risico. De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade die de afnemer in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de aanbieder.
7.2 In het geval de aanbieder, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de afnemer, is de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.
7.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 7.2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aanbieder inzake de betreffende overeenkomst aan de afnemer in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.
7.4 De afnemer vrijwaart de aanbieder volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.
7.5 De aanbieder is nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door aanbieder ingeschakelde derden.
7.6 Eventuele aanspraak op schadevergoeding van de afnemer die rechtspersoon is en / of de afnemer die een natuurlijk persoon is, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, jegens de aanbieder vervalt binnen honderdtachtig (180) dagen na de dag waarop het schadeveroorzakende feit zich voor het eerst heeft voorgedaan.
7.7 Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede te gunste van alle (rechts)personen waarvan de aanbieder zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
7.8 De aanbieder is op geen enkele manier aansprakelijk voor / bij overmatig gebruik en / of misbruik van haar producten en / of de gevolgen daarvan.
7.9 De afnemer is te allen tijde aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van de meegebrachte producten van de aanbieder. Voor deze kosten ontvangt de afnemer een duidelijke en afzonderlijke factuur na de Alles over gin. proeverij waarvan de volledige betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen tenzij er schriftelijk een specifieke betaaldatum is overeengekomen, uiterlijk op de betaaldatum.

Artikel 8
Kwaliteit en garantie

8.1 De aanbieder staat ervoor om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst na te komen.
8.2 De aanbieder is onafhankelijk en past het eigen concept niet aan.

Artikel 9
Overmacht

9.1 De afnemer en de aanbieder zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de afnemer of de aanbieder daartoe is verhinderd als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming. Onder deze niet-toerekenbare tekortkomingen wordt verstaan iedere omstandigheid die buiten de wil en invloedsfeer van de aanbieder ligt: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkades, boycotten, natuurrampen, epidemieën, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.
9.2 Door onvoorzienbare omstandigheden veroorzaakte tekortkoming in de nakoming die de aanbieder niet kan worden toegerekend, die het uitvoeren van één of meerdere overeenkomsten door de aanbieder zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst(en) onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt, is de aanbieder bevoegd het aanbod zodanig te wijziging dat uitvoering ervan wel mogelijk is.
9.3 Bij het voordoen van een overmacht situatie zal de aanbieder de afnemer informeren. Indien deze overmacht situatie langer dan dertig (30) dagen duurt, is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
9.4 De aanbieder is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd. De aanbieder heeft op dat moment recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.

Artikel 10
Opschorting en ontbinding

10.1 De aanbieder is bevoegd om de nakoming op te schorten dan wel te annuleren, indien de afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan. Deze bevoegdheid is geldig tot het moment dat de afnemer heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.
10.2
De aanbieder is bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan of er sprake is van een tekortkoming in de nakoming. Dit kan al dan niet gecombineerd worden met een eis tot schadevergoeding.
10.3 De ontbinding kan plaatsvinden zonder verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

Artikel 11
Klachtenregeling

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven (7) dagen volledig en duidelijk omschreven worden en via email ingediend worden bij de aanbieder, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
11.2 Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.3 Indien de klacht niet binnen zeven (7) dagen kenbaar is gemaakt, wordt de overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.
11.4 Klachten schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op

Artikel 12
Overige bepalingen

12.1 Eigendomsrechten met betrekking tot de aanbieder, waaronder wordt verstaan; producten, tekst, beeld en foto’s zijn eigendom van de aanbieder. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren en / of te bewerken, zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder.
12.2 De aanbieder kan doorverwijzen naar websites van derden, doch staan niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan.
12.3 De aanbieder staat voor verantwoord gebruik van alcohol en onderschrijft de regels en wetgeving die bestaan voor de verkoop van alcoholhoudende dranken en houdt zich hier strikt aan.

Artikel 13
Toepasselijk recht

13.1 Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht of uitgevoerd.
13.3 In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen de aanbieder en de afnemer die rechtspersoon is en / of de afnemer die een natuurlijk persoon is, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.