Het gebruik van de informatie op Baravan.nl is gratis zolang je het maar niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Mocht je de teksten en / of het foto- en videomateriaal willen gebruiken voor eigen doeleinden, dan moet hier schriftelijk toestemming voor worden ingediend. Pas na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons te hebben ontvangen, mogen de teksten en het foto- en videomateriaal gebruikt worden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie en het foto- en videomateriaal te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staan waarnaar wij verwijzen.
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan staat uiteraard op deze pagina de meest recente versie.

Geen garantie op juistheid

Wij streven naar een zo’n actueel mogelijke website. Mocht er ondanks onze inspanningen informatie onvolledig en / of onjuist zijn, dan zullen wij niet aansprakelijk gesteld worden en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade en / of verliezen in verband met het gebruik van deze website.

Geniet verantwoord

Vol passie, trots en enthousiasme zetten wij ons in op events. Hierbij vinden wij het erg belangrijk dat er verantwoord om wordt gegaan met alcohol. Drink daarom altijd met mate en informeer waar nodig over de gevolgen van het nuttigen van alcohol. Vanzelfsprekend wordt er alleen alcohol geschonken aan personen vanaf achttien jaar.

Contact

Mochten er vragen, opmerkingen en / of bezwaren zijn over deze disclaimer en / of over onze website, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.