Bij de totstandkoming van een overeenkomst wordt er toestemming gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens.
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken om je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zijn je naam, eventuele bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer en adres.

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens

Baravan.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan achttien jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan achttien jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op en dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen
of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baravan Concepts en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@baravan.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Baravan Concepts kan echter nooit ofte nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen datalekken bij derden.

Het gebruiken van cookies
op onze website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Tevens helpen cookies ons de website te optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en / of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons.